top of page

17U

1.  YGC 36

2   Texas titans

3.  dallas showtyme

4.  Texas impact

5.  NTX Crush

6.  foe elite

7.  proSkills

8.  dfw urban elite

9.  3D Empire 

10. drive nation

11. Texas Playmakers

12. Method Academy Elite 2020

13. mudiay elite

14. texas legions

15. Lone star elite

16U

1.  YGC 36

2   

3.  dallas showtyme

4.  proSkills 

5.  

6.  foe elite

7.  drive nation

8.  dfw urban elite

9.   

10.

11.  

12.

13. mudiay elite

14. 

15. Lone star elite

15U

1.  YGC 36

2   Texas titans

3.  dallas showtyme

4.  Texas impact

5.  NTX Crush

6.  foe elite

7.  proSkills

8.  dfw urban elite

9.  3D Empire 

10. drive nation

11.  

12.

13. mudiay elite

14. texas legions

15. Lone star elite

bottom of page